הסכם תנאי שימוש - Clubin

27/10/2020

ברוכים הבאים לאתר "ClubIN"

1. אתר Clubin (להלן:"Clubin" או "קלבאין") פועל ומנוהל ע״י "קלבאין" ח.פ. 558445391 .

2. Clubin מעמידה לרשות בעלי קורסים (להלן: ״בעלי קורסים״ ו/או ״מנהל מועדון״ ו/או ״המשתמש״) במה להצגת הרצאות וקורסים ו/או שירותיהם השונים של בעלי הקורסים כולל עדכונים שונים בתחומי עיסוקם, אפשרות לקבלת תגובות על ההרצאות ואופציה להתכתבות עם התלמידים.

3. האתר מתווך בין בעלי קורסים לבין המשתמש (להלן ״התלמיד״ ו/או ״המשתמש״) ולמעט הדרכות טכניות על המערכת עצמה, קלבאין אינה מוכרת ו/או מייצרת את הקורסים בעצמה ועל כן אינה מספקת אחריות על תוכן הניתן בהרצאות אלו וכן אינה אחראית על הפרת כל זכות יוצרים ו/או הפרה של זכות קניינת ו/או חוזית של ההרצאות המועלים לאתר.

4. Clubin מציעה למשתמש שירותים כגון קורסים וסרטוני לימוד וחוויה אונליין בתחומים שונים וכן כלים כאלה ואחרים על מנת לסייע בהבנת הקורסים ובחוויית המשתמש. Clubin מאפשרת לתקשר עם המרצה באופן ישיר על מנת לשאול שאלות ולהיות מעודכנים בנושא הקורס.

5. תנאי השימוש באתר Clubin מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

6. Clubin רשאית לערוך שינויים ותיקונים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. גלישה ו/או שימוש באתר (להלן: "האתר") על ידך, שימוש במוצרים ו/או השירותים של האתר, ביקור באתר ללא הרשמה ("מבקר"), הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי Clubin.

8. בעל קורס, ו/או התלמיד, ו/או המבצע כל פעולה באתר, מבצע שימוש בשירות הקיים באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומסכים לקבלם, וכי לא יהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר ו/או נגד החברה ו/או נגד מפעיל האתר, בעלי האתר, ראשי Clubin, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות Clubin על פי תנאי השימוש.

9. רק הכלים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את "Clubin" כלפי מבצעי הפעולות ו/או המשתמשים באתר.

10. עצם השימוש באתר או בכל שירות הקיים באתר, כולל ומבלי להגביל, ביקור וגלישה באתר, מהווה הסכמתך לתנאי האתר.

11. במקרה של תלונה, תביעה, מחלוקת, ו/או עימות שבו המשתמש מעורב עם צד שלישי, Clubin רשאית למסור פרטים ו/או כל מידע נחוץ על מנת ליישב את העימות.

12. האתר משמש לתיווך בין הגורמים ועל כן Clubin אינה אחראית לשירותים ותכנים של צד שלישי. תכנים ושירותים אלו אינם בשליטתה ולא תישא באחריות או בחבות עבור שירות שסופק על ידי בעל קורס ו/או צד ג׳.

13. Clubin מעמידה לרשות המשתמשים את האתר כבמה להצגת שירותיהם ומוצרי מידע שלהם ואין לראות ב Clubin כמי שמוכרת את השירותים ו/או כמי שמייצרת את השירותים, וכן אין לראות ב Clubin כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

14. תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך – המשתמש. על ידי שימוש באתר, אתה – המשתמש, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.

15. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.

16. המשתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.

17. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת Clubin, ו Clubin לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר לא תהא זמינה מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בClubin וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בClubin, כמו כן, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושע ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את Clubin בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

18. ל- Clubin תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. Clubin רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

19. בהרשמה לאתר הנך מאשר בזאת כי הנך מעל גיל 18, היות ועל פי חוק זהו הגיל המספק כשרות משפטית ליצירת הסכם והיות והאתר אינו מיועד לגולשים מתחת לגיל 18. במידה ויתברר כי הגולש מתחת לגיל 18 חשבונו באתר Clubin יושבת.

20. א. על מנת לפתוח שם משתמש ב Clubin יהיה עליך ועל תלמידים שלך להזין טופס עם פרטים אישיים הכוללים שם מלא, טלפון ודואר אלקטרוני כשפרטי היוזר יהיו זהים בכל המועדונים בו הינך חבר והנך מאשר ל -Clubin ו/או לבעל מועדון שהנך חבר בה להשתמש ו/או לשנות פרטים אלו. יצוין, כי Clubin תפעל בעתיד לחיבור מהיר באמצעות חשבון קיים ברשתות חברתיות וסעיף זה יחול אף על התחברות לאתר באופן זה.

20. ב. במידה והנך בעל מועדון או קורסים והנך רושם תלמידים למערכת, מחובתך לעגן תקנון זה בהסכמים שלך מול תלמידים ולקבל אישורם, אחרת יהיה עליך לשאת באחריות לטענות תלמידים כלפי מערכת קלבאין.

21. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הנם נכונים, מדויקים ומלאים, הדואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנם שלך ו/או בבעלותך וככל ויידרש כרטיס האשראי, הנך מצהיר כי הינו כרטיס האשראי האישי שלך – כרטיס אשראי, מכל סוג שהוא, הנמצא ברשותו ובבעלותו והנושא את שמו של הלקוח ו/או המשתמש.

22. במידה והתשלום יבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, Clubin תהיה רשאית לבטל את התשלום. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים הנתמכים באתר.

23. לClubin שמורה הזכות לבטל את התקשרותך עם בעל קורס ו/או צד ג׳ בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים וכן מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה ו/או בעל הקורס יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו ו/או יגרמו ליוצר ו/או Clubin ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי Clubin הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי Clubin ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

24. בגלישה באתר Clubin, הינך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה ובהסכמים לעיל במלואם ולא תשמע בטענה שלא קראת את תנאי השימוש ו/או לא הבנת את משמעותם.

אבטחה

25. אפליקציית Clubin מאובטחת ע"י פרוטוקול SSL והכניסה תתאפשר בהזנת סיסמה אישית.

26. יובהר, כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

27. יצוין, כי באחריות המשתמש לשמור היטב על פרטיו האישיים וסיסמתו לאתר, ולא לאפשר בה שימוש לגורמים אחרים. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי בכל מקרה של העברת או מסירת הסיסמה לגורם אחר.

28. בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

29. הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש של האתר משמעה כי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם עקב פריצות, חדירות, תקלות, ו/או שיבושים כלשהם באתר.

30. כמו״כ לא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על כל פעולת שנעשות באתר ו/או בזמני התגובה שלו, וזאת, הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר ו/או עדכון הנתונים המופיעים בו והן בשל ליקויים או תקלות דומות.

המוצרים והשירותים המופיעים באתר

31. יובהר, כי השירותים הניתנים באתר ניתנים על ידי בעלי קורס אשר הינם צד ג׳ ולא עובדי חברת Clubin.

32. Clubin אינה אחראית על טיבם של השירותים הניתנים על ידי בתי עסק ו/או צד ג׳ ואינה אחראית על תיאור המוצרים והשירותים הניתנים על ידם.

33. Clubin מעמידה את האתר לבתי עסק כפלטפורמה להצגת מוצריהם ושירותיהם בכדי שכלל הגולשים יוכלו לרכוש מהם.

34. הגולשים יוכלו לראות את המחיר וככל ויחפצו בקורס, יוכלו לשלוח בקשת התעניינות /ואו הצעה לרכישה מבעל הקורס.

35. Clubin מסירה אחריות מתמונות הנמצאות באתר או אלה שהועלו על ידי בעלי קורס ו/או ע״י המשתמש.

36. בטרם רכישת קורס ו/או שירות זה או אחר, Clubin ממליצה לבדוק כל שירות לגופו ואינה אחראית לשירות ולטיב המוצר ו/או למחירו.

37. בעל קורס מצהיר כי אם בעקבות שימוש באופציית השיווק והפרסום של אתר Clubin יקבל הזמנות ממשתמשים, ידווח על כך ישירות לבעלי האתר ויעביר להם עמלה.

38. יצוין, כי במידה ויודע לבעלי האתר על מקרה כנ״ל, חובת ההוכחה תחול על בעל הקורס בלבד.

הצעת התקשרות

39. לצורך קבלת שירות ו/או התקשרות עם המשתמש יש צורך בהזנת שם משתמש באתר Clubin ורק לאחר מכן יוכל המשתמש להתקשר עם בעלי קורס. כמו״כ Clubin תוכל להתאים ולספק לך שירותים נוספים בהתאם לשיקול דעתה.

40. המשתמש יקבל את השירות בהתאם לתנאיו של צד ג׳ ו/בעל הקורס, כל עוד תנאים אלו לא מפרים תנאי הסכם זה.

תשלומים ועמלות

41. Clubin עשויה לאפשר שימוש מוגבל באתר ו/או עם פרסומות ללא תשלום, למשל למנהלי מועדון שביקשו לבטל המנוי או שהחיוב לא עבר. כאשר שירותים מסוימים יינתנו תמורת תשלום חודשי ו/או שנתי (להלן ״המנוי״). מנוי זה יירכש מראש לתקופה ידועה המתחדשת מאליה עם סיומה לתקופה נוספת הידועה מראש ועד למתן הודעה באמצעות האימייל חודש לפני סיום התקופה וכי ברצון המשתמש שלא להאריך את המנוי והמנוי יסתיים בתום התקופה האמורה.

42. יובהר כי שימוש באתר Clubin ללא תשלום פותר את קלבאין מכל התחייבות שהיא, לרבות שינוי ו/או הגבלת באפשרויות, הצגת פרסומות ולשיקול Clubin. בנוסף Clubin שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים.

43. במובהר כי לא ניתן יהיה להפסיק את המנוי במהלך תקופת המנוי וככל והמשתמש בקש לבטל את החיוב, לא יושבו כספים והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981.

44. יובהר, כי בעלי Clubin עשויים לשנות את התמחור בכל עת. ככל ומדיניות התמחור תשתנה, וככל והמשתמש לא הפר חובות שנתחייב על פי הסכם זה, יקבל המשתמש הודעה כ 90 יום מראש – ותינתן אפשרות לייצוא החומר שהועלה לאתר.

45. קלבאין עשויה להציג קורסים ו/או שירותים מסוגים שונים באתר התדמית ובבלוג clubin.co.il והנך מוותר על טענות בנושא.

46. יצוין, כי ככל והמערכת ו/או האתר יימכר לצד ג׳, תדאג Clubin לידע את המשתמש בהודעה כ 90 יום מראש וככל ומועד הרכישה יקבע לתקופה קצרה מזאת תשלח הודעה מאותו מועד, אודות התהליך ובדבר השינויים הידועים לה במועד שליחת ההודעה.

47. כמו״כ ככל ותחפוץ רשאית Clubin לגבות עמלה שונה מכל אחד וכן לתת תנאים שונים לכל משתמש ובהסכם נפרד המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם המצוי באתר זה.

48. יובהר, כי בעל קורס הינו האחראי הבלעדי לדיווח ותשלומי המיסים הקשורים לשימושו באתר, תשלומים לצד ג׳ כגון חברת הסליקה ו/או כל תשלום או חובות שהתחייב.

49. משתמש ו/או בעל עסק אשר יפר את תנאי השימוש, רשאית Clubin להסיר את פרטי ההתקשרות עמו באתר ובמידה ותבחר רשאית אף לא להחזיר את התשלומים שהתקבלו ככל ונתקבלו.

50. ככל ויתברר ל- Clubin כי משתמש ו/או בעל עסק ניסה להונות משתמשים אחרים באתר, רשאית Clubin למנוע את העברת הכספים שהתקבלו דרך האתר ולהחזיר כספים אלו.

51. יודגש, כי Clubin מסירה כל אחריות מצידה במידה ויתברר כי משתמש ניסה לבצע הונאה ו/או התנהג לא כדין.

מדיניות ביטול

52. יצוין, כי Clubin לא תישא בהוצאות הכרוכות עקב ביטול עסקה ו/או ביטול ו/או הפרה של התנאים באתר ו/או עקב הפרת החוק, יחויב המשתמש בכל העלויות הנ״ל.

53. כמו״כ, Clubin רשאית לבטל עסקה מהסיבות הבאות: אירעה תקלה שגרמה לביטול העסקה ומימושה ו/או המשתמש הפר את תנאי ההסכם, ו/או משתמש המבצע פעילות בלתי חוקית ו/או במקרה של טעות בתום לב בהזנת הנתונים.

54. יודגש, כי במידה ומשתמש ו/או נותן שירות הפר את הכללים ו/או התחזה לגורם אחר ו/או ביצע הונאה ו/או לא סיפק נתונים מלאים, Clubin רשאית לבטל בכל עת את העסקה.

55. אין החזרים על תשלומי מנוי לפלטפורמת קלבאין שכבר חויבו, למעט אם המנוי ביקש לבטל את המנוי לפחות 2 ימי עבודה לפני מחזור החיוב החודשי. יצוין שניתן לבטל עצמית את המנוי דרך הממשק בכל זמן. מעבר לזאת מדיניות ביטול עסקה כפופה ובהתאם למפורט בחוק הגנת הצרכן.

היעדר אחריות

56. השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.

57. המשתמש אחראי עבור הטלפון ו/או המחשב ו/או המכשיר הנייד ו/או חומרה וכל ציוד אחר שעושה בו שימוש על מנת לגלוש באתר זו.

58. Clubin לא תהיה אחראית לכל אלה ולנזקים שיגרמו כתוצאה מגלישה באתר זאת, הן לציוד ו/או לחומרה ו/או לתוכנה של המשתמש.

59. יודגש כי Clubin לא תהיה אחראית לכל נזק ממוני ו/ואו נזק אישי שייגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש באתר.

60. כמו כן, Clubin לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם כתוצאה מהתקשרות בין משתמשים באתר.

61. מנהל מועדון הינו אחראי באופן מלא למימוש והגשמת התחייבויות ו/או התמורה לתלמיד ככל ותהיה.

62. בפעילות שלא על פי תנאי השימוש, מסכים המשתמש בזאת להגן ולפצות את Clubin מפני כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאות שכר טרחת עורכי דין, הקשורים לפעילותו שלא כדין. הן פגיעה בזכות היוצרים ו/או בפטנט והן בפעילות אחרת המפרה את התנאים וזאת מבלי להגביל. בהסכמה זאת משחרר המשתמש את Clubin מכל אחריות לפעילותו שלא כדין.

63. Clubin אינה אחראית על פרסומות וקישורים לאתרים חיצוניים המופיעים ברחבי האתר ו/או המועדון. יובהר, כי באפשרות המשתמש שהנו מנהל מועדון או קורסים לשדרג מנוי ובכך להסיר את הפרסומות מלהיות מוצגים לתלמידיו בתחתית הקורסים והמועדון שלו.

64. יובהר, כי לClubin אין כל שליטה על אתרים אלה אי לכך מסירה Clubin כל אחריות למדיניות והתנהגות אתרים אלה. כניסה לאתרים אלה הינם באחריות מלאה של המשתמש.

זכות יוצרים ותוכן צד ג׳

65. א. בעל קורס ו/או המשתמש באתר, מסכים כי Clubin ו/או בעלי האתר ו/או כל מי מטעמה יכולה לעשות כל שימוש ביצירה שהעלה לאתר וזאת על מנת לשווק ולקדם את האתר ו/או בכדי לשווק ולקדם את יוצר התוכן. כמו כן, יתאפשר פרסום או הפצה של היצירה בכל אמצעי או דרך טכנולוגית כזו או אחרת. Clubin לא תהא מוגבלת בכל צורה שהיא.

65. ב. יש לציין כי אין בכוונת קלבאין לבדוק או לעשות שימוש במזיד בקורסים או חומרים של המשתמשים בו ללא הסכמה והזכויות לתכנים שבעלי המועדון יצרו ו/או העלו הנם שלהם בלבד, אמנם עם ההרשמה לשירותי שיווק או שירותים אחרים של קלבאין, מהווה וויתור על טענות במידה ונעשה שימוש ביצירה.

66. בעל קורס ו/או המשתמש באתר מתחייב לא לעלות לאתר חומר המוגן בזכויות יוצרים ואו כל זכות קניינית אחרת.

67. יצירות בעלות זכויות יוצרים, ו/או בעלות סימן מסחר ו/או כל מידע ותוכן מאת צד ג׳ המועלה לאתר נעשה על ידי צד ג׳ והאחריות על זכויות היוצרים תחול על המשתמש ו/או בעל עסק שהעלה את היצירה לאפליקציית Clubin.

68. סימני המסחר של ״Clubin״ הינם בבעלות החברה וכל שימוש בהם או בצורתם מהוות הפרה של זכויות היוצרים השמורות ל Clubin.

69. סעיף זה יישאר בתוקף גם אם תנאים אלו יאבדו מתוקפם.

הסכמה לקבלת דיוור ע״י Clubin ו/ או מי מטעמה

70. Clubin ו/או מי מטעמה רשאית לעדכן את הגולשים בפעילות המתבצעת באתר ובהצעות העולות מעת לעת.

71. הנך מסכים בזאת לקבלת הודעות דואר אלקטרוני לכתובת אותה מסרת ברישומך לאפליקציית Clubin.

72. הרישום לאתר מהווה הסכמה לאישור קבלת עדכונים ("הודעות פוש") מ Clubin אשר עשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בחוק סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח 2008. באפשרותך להפסיק קבלת עדכונים וניוזלטרים כאמור בכל עת באמצעות עדכון באתר עצמה ו/או באמצעות פניה ל "Clubin". יש לציין שבקשה להסרה מוחלטת עשויה להוביל למחיקה לצמיתות של המייל שלך מהמערכת, דבר שעשוי לגרור תקלות התחברות ו/או תקלות אחרות.

73. במידה ואינך מעוניין בכך, אנא פנה אל שירות הלקוחות של החברה בכתב באמצעות "צור קשר" באתר.

שינוי תנאים וביטול ההסכם

74. ככל ותחפוץ Clubin רשאית בכל עת לשנות את התנאים ו/או להחליט כי היא מסירה את האתר, או משנה את מהותה וזאת ללא כל סיבה או מחויבות למסור הודעה על כך למשתמש.

75. שהות או הימנעות מפעולה על ידי Clubin לא תחשב לוויתור זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. כל מקרה לגופו ואין להשליך ממקרה אחד למשנהו. Clubin רשאית לממש את זכויותיה בכל עת.

סמכות שיפוט

76. הדין החל עליך כמשתמש ו/או כמבצע פעולות באתר, הוא הדין הישראלי בלבד.

77. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

78. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות לגבי כל דרישה ו/או תביעה נגד Clubin ו/או מי משלוחיה, תוגבל לתקופה של 4 חודשים והצדדים יראו זאת כהסכם לגבי לתקופת ההתיישנות כמשתמע בחוק (חוק ההתיישנות, תשי״ח- 1958).

79. נגישות
אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.
לכל בעיה/הערה בנושא נגישות האתר נא לפנות לצבי קרינסקי – [email protected] | 0533404134

יצירת קשר

80. אנו עושים כל מאמץ כדי ליצור חוויית גלישה ושירות נעימים ויעילים באתר Clubin, במקרה של אי שביעות רצון ו/או להצעת ייעול ו/או לכל שאלה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו בכתב באמצעות "צור קשר" באתר.

Clubin וצוות הניהול של האתר מאחלים לך גלישה מהנה ובהצלחה.

לכל שאלה משפטית בקשר לתקנון או בכל נושא אחר, יש לפנות לעו"ד ישראל פז

דילוג לתוכן